Cais Grant Busnes CoronafeirwsGwybodaeth gyswlltGwybodaeth am y Safle BusnesCorrespondence address (if different from above)Gwybodaeth fasnachuGwybodaeth am Ardrethi Busnes

NEU

Gellir dod o hyd i hwn drwy https://www.gov.uk/correct-your-business-rates

Os na allwch roi nail ai’ch rhif Cyfrif Ardrethi Busnes neu’ch Cyfeirnod Eiddo Awdurdod Lleol e-bostiwch economic@valeofglamorgan.gov.uk â’ch enw busnes, cyfeiriad a’ch rhif cyswllt gan gynnwys rhif ffôn am gymorth. Dim ond un maes sydd angen ei lenwi i gwblhau cais ar-lein.Cronfa Grantiau Cymorth Busnes

Mae Cyngor Bro Morgannwg ar hyn o bryd yn coladu gwybodaeth fusnes mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gallai busnesau fod yn gymwys i gael grant cymorth. Er mwyn paratoi ar gyfer y posibilrwydd o ddosbarthu arian grant, darparwch y ddogfen ategol ganlynol.

Os ydych wedi hysbysu Ardrethi Busnes eich bod yn meddiannu’r uned bydd angen i chi ddarparu copi o'ch cyfrif banc busnes.

(yn dangos y cod didoli a rhif y cyfrif ac enw’r cyfrif banc)

Os ydych yn ansicr a ydych wedi hysbysu Ardrethi Busnes eich bod yn meddiannu’r uned bydd angen i chi ddarparu copi o’ch prydles neu dystiolaeth arall o’r meddiannaeth, yn ogystal â'ch cyfrif banc busnes.

Os ydych yn ansicr, rhowch yr holl dystiolaeth sy'n ofynnol oherwydd fel arall gallai’ch cais gael ei arafu.Hysbysiad Cymorth Gwladwriaethol’

Mae’r grant hwn yn cael ei ddarparu i chi fel cymorth de minimis o dan Reoliad 1407/2013 CE. Am ragor o wybodaeth am hyn, ewch i: ‘de minimis aid summary’.

Bydd grant a ddarperir i chi dan y cynllun hwn yn berthnasol os ydych chi wedi gwneud cais neu’n bwriadu gwneud cais am gymorth yn y dyfodol o dan y cynllun de minimis.

Bydd gwerth y cymorth rydych chi’n ei dderbyn dan y cynllun hwn naill ai’n £10,000 neu’n £25,000, yn dibynnu ar ba grant rydych chi’n gymwys amdano.

Bydd angen i chi ddatgelu’r swm hwn i unrhyw asiantaethau cymorth eraill sy’n gofyn faint o gymorth de minimis rydych chi wedi’i gael. At ddibenion Rheoliad de minimis, mae’n rhaid i chi gadw cofnod o’r grant hwn am 3 blynedd o’r dyddiad rydych chi’n ei dderbyn.

Y corff sy’n darparu’r cymorth | Gwerth y cymorth | Dyddiad y cymorthManylion BACsCwblhawyd ganDatganiad

Darperir y wybodaeth a'r datganiad wedi ei lofnodi gennych ar gyfer Grant Busnes Coronafeirws gan Lywodraeth Cymru ar y sail eich bod yn gwneud datganiad gonest bod y wybodaeth a ddarperir gennych yn gywir. Mae datgan eich bod yn 'fusnes mewn meddiannaeth o fewn Bro Morgannwg' yn rhoi'r hawl i chi gael cymorth Grant Busnes Coronafeirws gan Lywodraeth Cymru. Os byddwch yn darparu gwybodaeth ffug sy'n arwain at gynnig a derbyn grant nad oes gennych hawl ei gael, yna gallai hyn wedyn arwain at gamau cyfreithiol yn eich erbyn ac fe gymerir achos cyfreithiol yn eich erbyn i adennill unrhyw arian a ddarparwyd fel rhan o’r Grant Busnes Coronafeirws.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Caiff yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol a’i phrosesu a'i dadansoddi ar system gyfrifiadurol sydd wedi'i chofrestru o dan ofynion y Rheoliadau. Fe’i defnyddir yn yr amgylchiadau canlynol yn unig:

  • Pennu atebolrwydd i'r ardrethi annomestig a chymhwysedd ar gyfer mathau eraill o gymorth ariannol statudol a grantiau mewn perthynas â threthi busnes;
  • Gan gyflogeion awdurdodedig a chyrff allanol cofrestredig (Asiantaeth y Swyddfa Brisio);
  • Darparu ar gyfer rheoli, gweinyddu a chasglu ardrethi annomestig;
  • Pennu cymhwysedd ar gyfer grantiau cymorth busnes yn unol â Llywodraeth Cymru.

Rhaid i ni ddiogelu’r cyllid cyhoeddus rydym yn ei drin ac felly mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll. Hefyd gallen ni rannu’r wybodaeth hon at yr un dibenion â sefydliadau eraill sy’n trin cyllid cyhoeddus.

Drwy glicio ‘Derbyn a Chymhwyso’ rydych yn cadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno i amodau a thelerau’r cymorth a bod y wybodaeth rydych wedi’i darparu yn ffeithiol gywir. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/Business-Support/Coronavirus-Advice-for-Business.aspx.

Ticiwch i gadarnhau bod y dogfen/nau wedi eu hatodi/cyflwyno gyda'r cais.