Ymholiad Treth GyngorEich Manylion

Dewiswch yr opsiwn ar y gwymplen isod sy'n cyfateb yn fwyaf addas i'ch ymholiad. Sicrhewch fod cymaint o wybodaeth â phosibl yn cael ei darparu gan y bydd yn galluogi'r tîm i ymdrin â'ch ymholiad yn effeithlon.


Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) – Caiff y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol a’i phrosesu a'i dadansoddi ar system gyfrifiadurol sydd wedi'i chofrestru o dan ofynion y Rheoliadau. Dim ond ar gyfer y canlynol y caiff ei defnyddio:

  • I sefydlu atebolrwydd dros y Dreth Gyngor a chymhwysedd ar gyfer mathau eraill o ryddhad a lwfansau statudol mewn perthynas â'r Dreth Gyngor;
  • Gan gyflogeion awdurdodedig a chyrff allanol cofrestredig (Asiantaeth y Swyddfa Brisio, yr Asiantaeth Budd-daliadau); a
  • Darparu ar gyfer rheoli, gweinyddu a chasglu'r Dreth Gyngor

Rhaid i ni ddiogelu’r cyllid cyhoeddus rydym yn ei drin ac felly mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll. Hefyd gallwn ni rannu’r wybodaeth hon at yr un dibenion â sefydliadau eraill sy’n trin cyllid cyhoeddus.