Cofrestru i Siarad mewn Pwyllgor Craffu

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu recordio, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei recordio. Os bydd yn cael ei recordio, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd. Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol. Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn. Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk. Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cydnabod bod aelodau'r cyhoedd yn medru gwneud cyfraniad pwysig ac yn medru bod yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth. O'r herwydd, hoffai'r Cyngor wahodd aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan weithgar o fewn y prosesau Craffu yn y Fro.

Os ydych chi'n dymuno siarad am bwnc sy'n cael ei drafod mewn Pwyllgor Craffu, croeso i chi lenwi'r ffurflen hon a'i hanfon aton ni.

Dylech chi nodi bod y ffurflen hon yn caniatáu i chi gofrestru i drafod un pwnc sydd ar Agenda'r Pwyllgor Craffu perthnasol. Os ydych yn dymuno trafod Eitem Agenda arall, llenwch ffurflen gais arall os gwelwch yn dda.

Dylai ffurflenni gael eu hanfon i mewn cyn 16:00 ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Er enghraifft, os yw'r cyfarfod ar ddydd Llun, bydd gofyn ein bod yn derbyn ceisiadau i siarad erbyn 16:00 y dydd Gwener blaenorol.

Os oes gennych ymholiad, neu os oes problem dechnegol yn codi, cysylltwch ag Adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu ar 01446 709249.