Cofrestru i siarad mewn Pwyllgor Cynllunio

Sylwch bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffrydio'n fyw a'i recordio at bwrpas archif yn amodol ar unrhyw faterion technegol a brofir ar y diwrnod. Mae hyn yn golygu eich bod yn cael eich recordio yn weledol ac mewn sain ac mae hynny ar gael ar y rhyngrwyd. Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a diddordeb y cyhoedd.

Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Archifau Morgannwg i’w gadw’n barhaol. Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor.

Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk. Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk

Os ydych chi'n dymuno siarad am gais sy'n cael ei drafod mewn Pwyllgor Cynllunio, croeso i chi lenwi'r ffurflen hon a'i hanfon aton ni.

Dylech chi nodi bod y ffurflen hon yn caniatáu i chi gofrestru i drafod un cais sydd ar Agenda'r Pwyllgor Cynllunio perthnasol. Os ydych yn dymuno trafod Cais Cynllunio arall, llenwch ffurflen cofrestri arall os gwelwch yn dda.

Dylai ffurflenni gael eu hanfon i mewn cyn 17:00 dau ddiwrnod cyn y cyfarfod. Er enghraifft, os yw'r cyfarfod ar ddydd Mercher, bydd gofyn ein bod yn derbyn ceisiadau i siarad erbyn 17:00 y dydd Llun blaenorol.

Os oes gennych ymholiad, neu os oes problem dechnegol yn codi, cysylltwch ag Adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu ar 01446 709249.

A version of this form is available in English
Nodwch fod angen i siaradwyr cyrchu cyfarfod y Pwyllgor o bell 15 munud cyn cychwyn, a fydd yn caniatáu amser i’r Swyddog Gwasanaethau Democrataidd i gynorthwyo gydag unrhyw anawsterau os oes angen.

N.B. - Os oes mwy nag un unigolyn wedi'i gofrestru i siarad o blaid neu yn erbyn, cânt eu hannog i enwebu un llefarydd. Os ydych yn dymuno i'r Cyngor eich helpu i enwebu llefarydd cyn Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio, nodwch a ydych chi'n rhoi caniatâd i'r Cyngor rannu eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad e-bost, rhif(au) ffôn) â phobl eraill (sydd o'r un farn â chi) sy'n dymuno siarad.
Sylwer: unwaith bydd eich manylion wedi'u rhannu, nid oes gan y Cyngor reolaeth o unrhyw fath dros y modd y cânt eu defnyddio.